Algemene verkoopsvoorwaarden

download

 1. De verkochte goederen en/of herstellingen zijn strikt contant betaalbaar te Sint-Niklaas in onze winkel of werkhuis, of door storting op onze bankrekening. Alle eventuele inningskosten worden aangerekend.
 2. Al onze offertes zijn zonder verbintenis.
 3. Levertijden worden slechts bij wijze van aanduiding bedoeld, en vertraging in de levertijd kan nooit aanleiding zijn tot het toekennen van welkdanige intrest of schadevergoeding.
 4. Alle leveringen worden bedoeld als ter magazijn afgenomen en aanvaard, zodat zij op risico en gevaar van de bestemmeling reizen. Alle schade aan derden is uitgesloten.
 5. De goederen en apparaten zijn gewaarborgd tegen elk fabricatiedefect. De garantieperiode bedraagt 1 jaar vanaf de aankoop in nieuwe staat. Elk stuk dat defect bevonden werd, zal vervangen worden, maar onze verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot de omwisseling van het defect stuk en geen enkele terugbetaling, vergoeding of schade en intresten kunnen van ons gevorderd worden om gelijk welke reden dan ook.
 6. Om geldig te zijn, moeten klachten ingediend worden binnen de acht dagen na verzendingsdatum.
 7. Elke afwijking van huidige voorwaarden is slechts geldig mits zij uitdrukkelijk en per schrift is geschied.
 8. Door het niet betalen van een rekening op haar vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden. Bij het overschrijden van de vervaldag, dient door de cliënt een verwijlintrest te worden betaald van 12% per jaar, en zulks vanaf de vervaldag van de facturen, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Ingeval de facturen op de vervaldag niet betaald zijn, wordt bovendien het factuurbedrag met 15% verhoogd met een minimum van € 25,- boven de hierboven voorziene intresten, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 9. De gefactureerde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de factuur. De verkoop zal van rechtswege worden vernietigd ingeval van niet-betaling op de vervaldag door het toesturen van een aangetekend schrijven, dat zal verwijzen naar dit artikel. In deze veronderstelling zullen wij gemachtigd zijn de goederen zonder enige vorm, terug te nemen. De residuele verkoopwaarde, die zal worden vastgesteld in functie van de toestand waarin het teruggenomen materiaal zich bevindt, zal aan de klant worden medegedeeld, welke bij gebrek aan protest binnen de 8 dagen door middel van een aangetekend schrijven wordt geacht deze evaluatie te aanvaarden.

  Voor de verloren waarde is de klant ons, als genoegdoening voor de door ons geleden schade, een bedrag schuldig gelijk aan het verschil tussen de factuurwaarde en de bovenvermelde residuaire verkoopwaarde. Dit bedrag is betaalbaar na het verstrijken van de bovenvermelde voorziene termijn van 8 dagen en zal met een verwijlintrest van 12% per jaar belast worden, vanaf de dag van levering.
 10. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdend, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, het Vredegerecht 1e Kanton Dendermonde en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Het uitschrijven van wissels of beloften, het aanvaarden van betalingen en franco verzending zullen aan deze gerechtelijke bevoegdheidsbepaling geen afbreuk doen.
 11. Toestellen die aan Elaut worden toevertrouwd voor herstelling zullen door de specialisten van Elaut herstelt worden binnen de mate van het mogelijke en mits akkoord van de klant. Indien de klant het herstelde toestel niet komt ophalen binnen de 6 maand na de dag van inlevering, zal het toestel ontegensprekelijk eigendom worden van Elaut. Elaut zal altijd de herstelling factureren aan de opdrachtgever.

Conditions generales de vente

 1. Les marchandises vendues et/ou les réparations sont strictement payables au comptant dans notre magasin à Sint-Niklaas ou par virement bancaire à notre compte. Tous les frais d’encaissement sont à votre charge.
 2. Toutes nos offres sont établies sans engagement.
 3. Les délais de livraison sont toujours fixés à titre indicatif et en cas de retard, ils ne confèrent à l’acheteur aucun droit à l’intérêt quelconque ou dédommagement.
 4. Toutes les fournitures sont censées agréées et réceptionnées au départ de notre magasin. Ainsi, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Tous les dégâts aux tiers sont exclus.
 5. La garantie des marchandises et des outils couvre tous les vices de fabrication. La période de garantie est de 1 an, à partir de l’achat en nouveau état. Chaque pièce défectueuse sera remplacée, mais notre responsabilité se limite au remplacement de la partie défectueuse. Elle ne confère aucun droit de remboursement, d’indemnité, de dédommagement, d’intérêts, pour quelque raison que ce soit.
 6. Les réclamations doivent nous arriver dans les huit jours après la date d’envoi, sinon elles ne seront plus valables.
 7. Il ne peut être dérogé à ces conditions que de convention expresse et écrite.
 8. Le fait du non-paiement d’une facture à l’échéance rend immédiatement exigibles toutes les sommes encore dues, sans tenir compte des conditions de paiement convenues. Faute de paiement à la date d’échéance, la somme due portera intérêt de 12% par an, à partir de la date d’échéance des factures et cela de plein droit et sans mise en demeure.

  En cas de non-paiement des factures à la date d’échéance, le montant sera aussi majoré de 15% avec minimum de € 25,- en plus des intérêts mentionnés ci-dessus et ceci aussi de plein droit et sans mise en demeure.
 9. Les marchandises restent notre propriété jusqu’au paiement intégral de la facture s’y rapportant. La vente sera résolue de plein droit en cas de non-paiement à l’échéance par l’envoi d’un pli recommandé visant le présent article. En telle hypothèse, nous serons autorisés à reprendre sans autre forme, la marchandise. La valeur vénale résiduelle établie en fonction de l’état du matériel repris sera communiquée au client qui, faute de protestation par voie recommandée dans les huit jours, sera censé accepter cette évaluation.

  Pour le surplus, le client nous sera redevable d’un montant égal à la différence entre la valeur de facturation et la valeur vénale résiduelle susdite, au titre de réparation du préjudice subi par nous, payable dès l’écoulement du délai de huit jours prévu supra et porteur des intérêts de 12% par an, depuis le jour de la livraison.
 10. Toutes contestations portant sur le présent contrat ou en rapport avec celui-ci sont uniquement de la compétence du Tribunal de Commerce de Dendermonde, de la Justice de Paix, du premier canton de Dendermonde, du Tribunal de Première Instance de Dendermonde. Les traites, les affirmations, l’acceptation des paiements et l’envoi franco n’opèrent pas de dérogation à cette clause attributive de compétence judiciaire.
 11. Les appareils qui sont confiés a Elaut pour réparation seront réparés par les spécialistes d'Elaut dans la mesure du possible et avec l'accord du client. Si le client ne vient pas chercher l'appareil réparé dans un délai de 6 mois à compter de sa remise, l'appareil deviendra la propriété d'Elaut de façon incontestable. Elaut facturera toujours la réparation au donneur d'ordre.

Allgemeine verkaufsbedingungen

 1. Die verkauften Güter und/oder Reparaturen sind nur bar zahlbar in Sint-Niklaas in unserem Laden oder Werkstatt, oder durch Überweisung auf unser Bankkonto. Jegliche Kassierungskosten werden in Rechnung gebracht.
 2. Sämtliche Angebote gelten unverbindlich.
 3. Lieferfriste sind nur als Information gemeint, und eine Verspätung bei der Lieferung kann nie zu irgendeinem Zins oder Schadenersatz führen.
 4. Sämtliche Lieferungen werden ab Lager abgeholt und angenommen. Die Lieferungen reisen demzufolge auf das Risiko und die Gefahr des Adressaten. Jeglicher Schaden an Dritten ist ausgeschlossen.
 5. Die Waren und Geräte unterliegen einer Garantie gegen jegliche Fabrikationsfehler. Die Garantiefrist beläuft sich auf 1 Jahr ab dem Verkauf in neuem Zustand. Jeder Teil, der als defekt anerkennt wird, wird ersetzt, aber unsere Verantwortlichkeit beschränkt sich auf den Ersatz des defekten Teils, und keine sonstigen Zurückzahlungen, Schadenersätze oder Zinsen können aus irgendwelchem Grund von uns gefordert werden.
 6. Um als gültig angenommen zu werden, sind etwaige Beschwerden innerhalb von acht Tagen nach dem Versanddatum zu erheben.
 7. Jegliche Abweichung von den vorliegenden Bedingungen ist nur dann gültig, wenn sie ausdrücklich und schriftlich festgelegt worden ist.
 8. Bei Nichtzahlung einer Rechnung am Fälligkeitstag werden all noch ausstehenden Beträge sofort fällig, ungeachtet der gestatteten Zahlungsbedingungen. Beim Überschreiten des Fälligkeitstages ist der Kunde dazu verpflichtet, einen Verzugszins von 12% pro Jahr zu zahlen, mit Anfang am Fälligkeitstag der Rechnungen, und dies von Rechts wegen und ohne Mahnung. Falls die Rechnungen am Fälligkeitstag nicht bezahlt worden sind, wird ausserdem der Rechnungsbetrag um 15% erhöht, mit einer Mindesterhöhung von € 25,-, zusätzlich zu den oben erwähnten Zinsen, auch hier von Rechts wegen und ohne Mahnung.
 9. Die fakturierten Waren bleiben unser Eigentum bis zur vollen Zahlung der Rechnung. Im Nichtzahlungsfall am Fälligkeitstag wird der Verkauf von Rechts wegen für nichtig erklärt mittels eines nach diesem Artikel verweisenden Einschreibebriefs. In diesem Fall, sind wir ermächtigt die Waren ohne eine einzige Form zurückzunehmen. Der restliche Verkaufswert, der festgelegt wird je nach dem Zustand, in dem die zurückgenommene Ware sich befindet, wird an dem Kunden mitgeteilt. Mangels Protest von dem Kunden mittels eines Einschreibens innerhalb 8 Tagen wird erwartet dass der Kunde diese Evaluation akzeptiert.

  Als Entschädigung für den durch uns erlittenen Schaden schuldet der Kunde uns für den verlorenen Wert einen Betrag, der dem Unterschied zwischen Rechnungswert und obenerwähnten restlichen Verkaufswert entspricht. Dieser Betrag ist zahlbar nach Ablauf der obengenannten Frist von 8 Tagen und wird vom Liefertag ab mit einem Verzugszins von 12% pro Jahr belastet.
 10. Bei Streitigkeiten infolge der vorliegenden Vereinbarung oder damit zusammenhangend, gilt nur die Kompetenz der Handelsgerichts in Dendermonde, des Amtsgerichts des 1. Kantons Dendermonde und des Erstinstanzlichen Gerichts in Dendermonde. Das Ausschreiben von Wechseln oder Promessen, die Annahme von Zahlungen und der frachtfreie Versand können diese Gerichtskompetenzbedingungen nie einschränken.
 11. Geräte, die Elaut zur Reparatur anvertraut werden, werden von den Elaut-Spezialisten im Bereich des Möglichen repariert - dies unter der Voraussetzung der Genehmigung des Kunden. Wenn der Kunde das reparierte Gerät nicht innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Tag der Abgabe abholt, wird das Gerät unbestreitbar Eigentum von Elaut. Elaut stellt dem Auftraggeber die Reparatur stets in Rechnung.

General terms of sale

 1. The sold goods and/or repairs are strictly cash payable in Sint-Niklaas in our store or workshop or by deposit on our bank account. Any possible costs of collection will be charged.
 2. All my offers are without commitment.
 3. Terms of delivery are given by way of indication and delay in time of delivery can never be reason to grant whatever interest or compensation.
 4. All deliveries are meant to be taken and accepted as at the warehouse so that they travel at the risk of the buyer. Any damage to a third party is out of the question.
 5. The goods and machines are guaranteed against any fault of manufacture. The guarantee period is 1 year, from date of purchase in new state on. Each article which was found faulty, will be replaced but our responsibility will be limited to the exchange of the faulty article and no repayment, compensation or damage and interests may be claimed of me for whatever reason.
 6. In order to be valid, complaints will have to be lodged within 8 days after the date of forwarding.
 7. Each departure of the present terms is only valid provided that it is made explicitly and in writing.
 8. If an account is not settled when due, all the amounts payable will be immediately claimable, without regard to the allowed terms of payment. If the due date is exceeded, an interest of delay of 12% per year is to be paid by the customer and this from the due date of the invoice, and this according to the law and without being put in default. In case the invoices are not paid on the due date, the invoice-amount will in addition be increased with 15% with a minimum of € 25,- on top of the provided interest and this also according to the law and without being put in default.
 9. The invoiced goods remain our property until full payment of the invoice. The sale will be nullified in justice in case of non-payment on due date by sending a registered letter, which will refer to this article.

  In hypothetical case, we will be authorized to take back the goods in question without any form. The remaining selling value, which will be fixed according to the circumstances in which the returned goods have been found, will be communicated to the customer. The customer is, by lack of any protest by means of a registered letter within 8 days, considered to accept this valuation.

  As for the lost value, the customer owes us as compensation for the damage sustained by us, an amount equal to the difference between the invoice value and the remaining selling value. This amount has to be paid after expiration of the above-mentioned term of 8 days and will be charged with an interest of 12% per year, from the day of delivery on.
 10. The sole authority of the court of commerce of Dendermonde, the court of peace 1st district Dendermonde and, the court of first instance of Dendermonde applies for all differences resulting from the present agreement of relating to it. The writing out of bills or promissory notes, the accepting of payments and the free forwarding will not be derogatory to these judicial stipulations of authority.
 11. Devices entrusted to Elaut for repairs will be repaired by Elaut’s specialists to the extent possible and subject to agreement by the customer. If the customer fails to collect the repaired device within 6 months of the date it was handed over, the device will become the indisputable property of Elaut. Elaut will always invoice the customer for the repairs.

Allgemeine verkaufsbedingungen

download

 1. Die verkauften Güter und/oder Reparaturen sind nur bar zahlbar in Sint-Niklaas in unserem Laden oder Werkstatt, oder durch Überweisung auf unser Bankkonto. Jegliche Kassierungskosten werden in Rechnung gebracht.
 2. Sämtliche Angebote gelten unverbindlich.
 3. Lieferfriste sind nur als Information gemeint, und eine Verspätung bei der Lieferung kann nie zu irgendeinem Zins oder Schadenersatz führen.
 4. Sämtliche Lieferungen werden ab Lager abgeholt und angenommen. Die Lieferungen reisen demzufolge auf das Risiko und die Gefahr des Adressaten. Jeglicher Schaden an Dritten ist ausgeschlossen.
 5. Die Waren und Geräte unterliegen einer Garantie gegen jegliche Fabrikationsfehler. Die Garantiefrist beläuft sich auf 1 Jahr ab dem Verkauf in neuem Zustand. Jeder Teil, der als defekt anerkennt wird, wird ersetzt, aber unsere Verantwortlichkeit beschränkt sich auf den Ersatz des defekten Teils, und keine sonstigen Zurückzahlungen, Schadenersätze oder Zinsen können aus irgendwelchem Grund von uns gefordert werden.
 6. Um als gültig angenommen zu werden, sind etwaige Beschwerden innerhalb von acht Tagen nach dem Versanddatum zu erheben.
 7. Jegliche Abweichung von den vorliegenden Bedingungen ist nur dann gültig, wenn sie ausdrücklich und schriftlich festgelegt worden ist.
 8. Bei Nichtzahlung einer Rechnung am Fälligkeitstag werden all noch ausstehenden Beträge sofort fällig, ungeachtet der gestatteten Zahlungsbedingungen. Beim Überschreiten des Fälligkeitstages ist der Kunde dazu verpflichtet, einen Verzugszins von 12% pro Jahr zu zahlen, mit Anfang am Fälligkeitstag der Rechnungen, und dies von Rechts wegen und ohne Mahnung. Falls die Rechnungen am Fälligkeitstag nicht bezahlt worden sind, wird ausserdem der Rechnungsbetrag um 15% erhöht, mit einer Mindesterhöhung von € 25,-, zusätzlich zu den oben erwähnten Zinsen, auch hier von Rechts wegen und ohne Mahnung.
 9. Die fakturierten Waren bleiben unser Eigentum bis zur vollen Zahlung der Rechnung. Im Nichtzahlungsfall am Fälligkeitstag wird der Verkauf von Rechts wegen für nichtig erklärt mittels eines nach diesem Artikel verweisenden Einschreibebriefs. In diesem Fall, sind wir ermächtigt die Waren ohne eine einzige Form zurückzunehmen. Der restliche Verkaufswert, der festgelegt wird je nach dem Zustand, in dem die zurückgenommene Ware sich befindet, wird an dem Kunden mitgeteilt. Mangels Protest von dem Kunden mittels eines Einschreibens innerhalb 8 Tagen wird erwartet dass der Kunde diese Evaluation akzeptiert.

  Als Entschädigung für den durch uns erlittenen Schaden schuldet der Kunde uns für den verlorenen Wert einen Betrag, der dem Unterschied zwischen Rechnungswert und obenerwähnten restlichen Verkaufswert entspricht. Dieser Betrag ist zahlbar nach Ablauf der obengenannten Frist von 8 Tagen und wird vom Liefertag ab mit einem Verzugszins von 12% pro Jahr belastet.
 10. Bei Streitigkeiten infolge der vorliegenden Vereinbarung oder damit zusammenhangend, gilt nur die Kompetenz der Handelsgerichts in Dendermonde, des Amtsgerichts des 1. Kantons Dendermonde und des Erstinstanzlichen Gerichts in Dendermonde. Das Ausschreiben von Wechseln oder Promessen, die Annahme von Zahlungen und der frachtfreie Versand können diese Gerichtskompetenzbedingungen nie einschränken.
 11. Geräte, die Elaut zur Reparatur anvertraut werden, werden von den Elaut-Spezialisten im Bereich des Möglichen repariert - dies unter der Voraussetzung der Genehmigung des Kunden. Wenn der Kunde das reparierte Gerät nicht innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Tag der Abgabe abholt, wird das Gerät unbestreitbar Eigentum von Elaut. Elaut stellt dem Auftraggeber die Reparatur stets in Rechnung.

Condiciones generales de venta

download

 1. Los productos vendidos y/o las reparaciones podrán pagarse en efectivo en nuestra sede o mediante transferencia bancaria en nuestra cuenta. Cualquier posible coste de la operación correrá a su cargo.
 2. Todas nuestras ofertas se establecen sin compromiso.
 3. Las condiciones de suministro se fijan a título indicativo y en caso de retraso, nunca concederán al comprador el derecho a un beneficio o compensación.
 4. Todos los suministros se consideran aceptados y entregados desde su salida de nuestro almacén de forma que viajan por cuenta y riesgo del destinatario. Se excluyen los daños a terceros.
 5. La garantía de los productos y máquinas cubre todos los defectos de fabricación. El periodo de garantía es de 1 año desde la compra en nuevo estado. Cada pieza defectuosa será reemplazada, pero nuestra responsabilidad se limita al reemplazo de la parte defectuosa y no confiere ningún derecho de reembolso, indemnización, compensación ni cobro de interés, por la razón que sea.
 6. Para su validez, las reclamaciones deberán ser recibidas durante las 8 horas posteriores a la fecha de envío.
 7. Cualquier excepción a estas condiciones deberá ser hecha de forma explícita y por escrito.
 8. La falta de pago de una factura en el debido momento, hace inmediatamente exigible la totalidad del importe, independientemente de las condiciones de pago acordadas. Si no se paga antes de la fecha de vencimiento, la cantidad adeudada devengará intereses del 12% anual a partir de la fecha de vencimiento de la factura, de acuerdo con la ley y sin notificación formal. En caso de que las facturas no se paguen antes de la fecha de su vencimiento, la cantidad se incrementará de forma adicional en un 15% con un mínimo de 25€ - además del interés antes mencionado- y este también de pleno derecho y sin notificación formal.
 9. Los productos facturados son de nuestra propiedad hasta el pago total de la factura. La venta será cancelada de forma automática en caso de falta de pago a su vencimiento mediante el envío de una carta certificada, que se referirá a este artículo. En tales circunstancias, estaremos autorizados a retirar la mercancía de que se trate. El valor de mercado residual, que se fijará en función de las circunstancias en las que se han encontrado las mercancías de retorno, se comunicará al cliente. Ante la falta de protesta por medio de una carta certificada dentro de los 8 días siguientes, se considerará que el cliente acepta esta valoración. Para el resto, el cliente nos debe una cantidad igual a la diferencia entre el valor de la factura y el valor de mercado residual antes mencionado, como compensación por el daño causado, a pagar con posterioridad al plazo de ocho días antes mencionado y se aplicará un interés del 12% anual, desde el día del suministro.
 10. Cualquier litigio, disputa, reclamación o controversia que surja o esté en relación con el presente contrato, su incumplimiento, interpretación, resolución o nulidad será resuelta por negociación y mutuo acuerdo entre las partes, de forma amistosa. En caso de no llegar a acuerdo entre las Partes, éstas se someterán a los Juzgados y Tribunales de la provincia de Barcelona.
 11. Los dispositivos confiados a Elaut para su reparación, serán reparados por los especialistas de Elaut dentro de lo posible y con el acuerdo del cliente. Si el cliente no pasa a recoger el dispositivo reparado dentro de un plazo de 6 meses después de la fecha de entrega, el dispositivo pasará indisputablemente a propiedad de Elaut. Elaut siempre facturará la reparación al mandante.